การแถลงข่าว CLMVT Forum 2018

Date : 2018-08-05 02:05:25, By CLMVT Forum 2018

การแถลงข่าว
“CLMVT Forum 2018” ภายใต้แนวคิด “ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี”
CLMVT Forum 2018 Taking-Off Through Technology

ณ ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมี นายสกนธ์ วรัญญวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี โดยงาน CLMVT Forum 2018 นั้นจัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMVT อันได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เป็นเวทีสร้างความร่วมมือในภูมิภาคให้เติบโตต่อเนื่องและแข่งขันได้ท่ามกลางความท้าทายและบริบทเศรษฐกิจการค้าโลกยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

โดยในงานแถลงข่าวรูปแบบ TEDx เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซึ่งส่งผลไม่เพียงต่อการดำเนินชีวิต แต่ยังส่งผลต่อการทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนรูปแบบการค้าและบริการ การผลิตและห่วงโซ่การค้าในกลุ่มประเทศ CLMVT อีกด้วย

ทั้งนี้ในงานยังมีการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนารูปแบบการค้าและบริการ อาทิ สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม สถาบันผู้ประกอบการการค้ารุ่นใหม่ NEA Cloud Commerce ThaiTrade.com และแอพพลิเคชั่น Que Q

Image Description
การแถลงข่าว CLMVT Forum 2018
Zoom
Image Description
การแถลงข่าว CLMVT Forum 2018
Zoom
Image Description
การแถลงข่าว CLMVT Forum 2018
Zoom
Image Description
การแถลงข่าว CLMVT Forum 2018
Zoom
Image Description
การแถลงข่าว CLMVT Forum 2018
Zoom
Image Description
การแถลงข่าว CLMVT Forum 2018
Zoom
Image Description
การแถลงข่าว CLMVT Forum 2018
Zoom